Egzamin ósmoklasisty 2022/2023 - informacje dla uczniów i rodziców

 
 1. Terminy egzaminów:

23 maja 2023r. - wtorek -godz.  9:00    język polski – czas trwania 120 minut,

24 maja 2023r. - środa   -godz.   9:00   matematyka – czas trwania 100 minut, 

25 maja 2023r. - czwartek  -godz.  9:00   język angielski i  niemiecki – czas trwania 90 minut. 

 1. Sale egzaminacyjne (jęz. polski, matematyka):

 W dniach 23 i 24 maja to:

Nr 1 - sala gimnastyczna – budynek na ul. Kościelnej 7

W tej sali egzamin odbywać się będzie dla uczniów klas:  8a, 8b, 8c, 8e (z wyjątkiem uczniów, którzy będą pisać w oddzielnych salach) – zdaje 83 uczniów.

Nr 2 sala gimnastyczna (mała) – budynek na ul. Ludowej 35

W tej sali egzamin odbywać się będzie dla uczniów klas:  8f, 8g, 8h,  (z wyjątkiem uczniów, którzy będą pisać w oddzielnych salach) – zdaje 67 uczniów. 

Nr 3 - sala lekcyjna nr 10,

Nr 4 – sala lekcyjna nr 9,  

Nr 5 - sala lekcyjna nr 8,

Nr 6 - sala lekcyjna nr 14.  

W salach nr 3, nr 4, nr 5, nr 6  łącznie zdaje 14 uczniów.

 1. Sale egzaminacyjne (jęz. angielski, jęz. niemiecki):

Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego 25 maja  to:  sale lekcyjne nr  2, 5 ,6, 8, 9, 10, 12,  13, 14,  15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz  świetlica. (budynek na ul. Kościelnej).

Zdający przystępują do egzaminu według list uczniów wywieszonych na poszczególnych salach egzaminacyjnych. Listy na drzwiach wywieszone zostaną w dzień poprzedzający egzamin. 

4. Uczeń zgłasza się do szkoły na każdą część egzaminu na ok. 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

5. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście. Zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował przy wejściu do sali egzaminacyjnej. Otrzymuje („wizytówkę”) kartkę zawierającą nazwisko i imię, kod ucznia, numer pesel.

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną (lub inny dokument zawierający aktualne zdjęcie) i okazać, jeśli zostanie o to poproszony.

6. Każdy zdający powinien mieć własny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisu zmywalnego (ścieralnego). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć własną linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Nie wolno używać korektora,  kalkulatora oraz słowników.

7. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
d) nie wypowiada uwag i komentarzy,
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

8. W przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia,
 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
  - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.
  Informacja o unieważnieniu zostanie niezwłocznie przekazana rodzicom ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i sposobu dalszego postępowania.

9. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek Zespołu Nadzorującego odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

10. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań, uczniowie mają dodatkowy czas (5 minut), żeby sprawdzić poprawność przeniesienia na kartę odpowiedzi. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego.

11. Uczniowie mogą wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę z wodą mineralną, którą stawiają na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych w przypadku rozlania wody.

12. W czasie egzaminu uczniów obowiązuje strój szkolny w kolorze biało-czarnym lub biało-granatowym.

13. Nie obowiązują przepisy sanitarne związane z Covid 19.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu gimnazjalnego dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

15.Wszyscy zdający uczniowie otrzymają szczegółową instrukcję dotyczącą organizacji i przebiegu egzaminów (wersja papierowa i za pomocą dziennika Librus). Wszystkie sprawy związane z egzaminem zostaną omówione i wyjaśnione (instruktaż w czasie spotkań dyrektora szkoły z uczniami).

Informacja dla Rodziców do pobrania w pliku pdf (rozmiar: 465 KB): POBIERZ 

Zbigniew  Plewicki
Przewodniczący
Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

 

 Informacje ogólne

  Przypominamy, że:

 • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni – od 23 do 25 maja 2023 r. i rozpoczyna się o godz. 9.00, jednak uczniowie powinni stawić się w szkole o godz. 8.30.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają w szkole podczas szkolenia oraz  w formie pisemnej.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych (czyli w dokumencie zawierającym wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej) w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Poniżej znajduje się link do rozporządzenia zawierającego wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów z przedmiotów nieobjętych egzaminem.

W dniu przeprowadzania egzaminów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych oraz w innych kolorach.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty (elektronicznie za pomocą strony OKE): 3 lipca 2023 r.
Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 6 lipca 2023 r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym (12, 13 i 14 czerwca 2023 roku) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Uczniowie uprawnieni  będą mogli korzystać podczas egzaminu z przysługujących im dostosowań form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, określonych w "Komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023".

Podczas egzaminu obowiązywać będą aktualne „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Inne pomocne strony:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/egzamin-osmoklasisty-2023-pod-kontrola 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/matematyka 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/10-sposobow-na-lepszy-wynik/

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/kiedy-zaczac-sie-uczyc-do-egzaminu/

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/jak-sie-uczyc-efektywnie/

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/techniki-zapamietywania/

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates