Egzamin ósmoklasisty 2022/2023 - informacje dla uczniów i rodziców

Przypominamy, że:

  • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
  • Egzamin ma formę pisemną.
  • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
  • Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni – od 23 do 25 maja 2023 r. i rozpoczyna się o godz. 9.00, jednak uczniowie powinni stawić się w szkole o godz. 8.30.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają w szkole podczas szkolenia oraz  w formie pisemnej.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych (czyli w dokumencie zawierającym wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej) w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Poniżej znajduje się link do rozporządzenia zawierającego wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów z przedmiotów nieobjętych egzaminem.

W dniu przeprowadzania egzaminów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych oraz w innych kolorach.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty (elektronicznie za pomocą strony OKE): 3 lipca 2023 r.
Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 6 lipca 2023 r.

Do egzaminu w terminie dodatkowym (12, 13 i 14 czerwca 2023 roku) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Uczniowie uprawnieni  będą mogli korzystać podczas egzaminu z przysługujących im dostosowań form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, określonych w "Komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023".

Podczas egzaminu obowiązywać będą aktualne „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Inne pomocne strony:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/egzamin-osmoklasisty-2023-pod-kontrola 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/matematyka 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/10-sposobow-na-lepszy-wynik/

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/kiedy-zaczac-sie-uczyc-do-egzaminu/

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/jak-sie-uczyc-efektywnie/

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/techniki-zapamietywania/

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates