Historia szkoły

 

Pierwsze plany budowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Zwoleniu sięgają okresu międzywojennego. Z inicjatywy ówczesnego burmistrza – Jana Galewskiego miasto nabyło parcelę ziemską położoną przy ulicy Stefana Żeromskiego z przeznaczeniem na budowę szkoły.  Rozpoczęcie tej inwestycji było poprzedzone wmurowaniem kamienia węgielnego w dniu 11 listopada 1938 roku. Położono wówczas fundamenty i rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych. Wybuch II wojny światowej oddalił jednak perspektywę ukończenia tej inwestycji. Po wojnie rozpoczęły pracę dwie publiczne szkoły podstawowe (Szkoła nr 1 i Szkoła nr 2), które mieściły się w budynku obecnego Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Kościelnej 7 oraz w domach prywatnych. W 1955 roku Szkoła nr 2 uzyskała wspólne pomieszczenie z Liceum Ogólnokształcącym, mieszczące się przy ul. Żeromskiego. 

 1 września 1965 roku to data szczególnie ważna w historii naszej placówki. Oddano wówczas do użytku nowy budynek przy ulicy Ludowej 35, co spowodowało podział  szkół na dwie samodzielne jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2. Kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 2 został Jakub Mordziński. W pierwszym roku naukę pobierało 585 uczniów, uczących się w 17 oddziałach pod opieką 22 nauczycieli. W jednopiętrowym  gmachu znajdowały się  sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, gabinet dentystyczny, biblioteka, świetlica, stołówka i kuchnia. 

historyczne zdjęcie szkoły

 

 

 

 

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu placówki była uroczystość nadania szkole imienia Władysława Jagiełły, która odbyła się 26 listopada 1967 roku. Tego dnia, dzięki ogromnemu zaangażowaniu kierownictwa szkoły i rodziców: Wacława Kusia i Antoniego Iwańskiego, szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i mieszkańców miasta. Stanowisko kierownika szkoły pełniła wówczas Krystyna Zdżalik. 

historyczne zdjęcie z uroczystości nadania szkole imienia Władysława Jagiełły

9 listopada 1975 roku na placu przed szkołą zostało odsłonięte popiersie patrona szkoły – króla Władysława Jagiełły, zaprojektowane i wykonane przez artystę rzeźbiarza Panią Grażynę Roman. 

historyczne zdjecie przedstawiające odsłonięcie popiersia patrona szkoły – króla Władysława Jagiełły

We wrześniu 1985 roku dyrektorem szkoły został Stanisław Leśniewski. Grono Pedagogiczne liczyło wtedy 33 nauczycieli, a naukę pobierało 864 uczniów w 27 oddziałach. 

W październiku 1987 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. Przybyło wówczas 8 klasopracowni, pomieszczenie dla biblioteki, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat oraz szatnie dla poszczególnych klas. 

1 września 1991 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Barbara Libiszewska. Naukę pobierało wówczas 952 uczniów w 36 oddziałach. Grono Pedagogiczne liczyło 55 nauczycieli. W ramach wdrażania reformy oświatowej 1 września 1999 roku decyzją Rady Miasta i Gminy Zwoleń powstał Zespół Szkół nr 2, w którym obok 6-letniej szkoły podstawowej funkcjonowało 3-letnie gimnazjum. Był to ostatni rok, w którym do szkoły uczęszczali uczniowie klas ósmych. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 2 pełniła nadal Barbara Libiszewska. W skład Grona Pedagogicznego wchodziło 63 nauczycieli. Łącznie do placówki uczęszczało 997 uczniów, z czego do 4 oddziałów przedszkolnych – 96, do 30 oddziałów szkoły podstawowej – 781, a do 4 klas gimnazjum – 120. Po dwóch latach istnienia Zespół Szkół nr 2 został rozwiązany. 

W 2001 roku w wyniku reorganizacji sieci szkół, uchwałą Rady Miasta i Gminy Zwoleń, powołano do funkcjonowania Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły jako placówkę państwową, prowadzoną przez samorząd terytorialny, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. W roku szkolnym 2001/2002 funkcję dyrektora szkoły powierzono Danucie Durlik. Radę Pedagogiczną tworzyło 72 nauczycieli a społeczność szkolna liczyła 1117 uczniów. Do 6 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 144 dzieci. W I etapie edukacyjnym z zajęć kształcenia zintegrowanego w 19 oddziałach korzystało 461 uczniów, w  II etapie nauczaniem było objętych 513 uczniów w 19 oddziałach. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywały się w 33 klasopracowniach. 

Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły i ukoronowaniem starań lokalnych władz było oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej. Odbyło się ono 1 września 2004 roku. Poza nową halą sportową placówka wzbogaciła się o dwie sale do gimnastyki korekcyjnej. 

historyczne zdjęcie przedstawiające uroczystość oddania do użytku nowej sali gimnastycznej

W roku szkolnym 2006/2007 stanowisko dyrektora szkoły objęła Elżbieta Wargacka. Grono Pedagogiczne liczyło wtedy 74 nauczycieli, a naukę pobierało 871 uczniów w 21 oddziałach. W ramach projektów: „Pracownie komputerowe dla szkół - 2006” oraz  „Pracownie komputerowe dla szkół - 2007” klasopracownie komputerowe zostały wyposażone w dodatkowe  stanowiska. 

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła otrzymała certyfikat udziału w programie społecznym „Szkoła bez przemocy” a także tytuł „Szkoła przyjazna dla 6-latka”. 

Od początku funkcjonowania szkoły do chwili obecnej (1965-2015) czterdziestu pięciu  uczniów zostało laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. 

Obecnie szkoła posiada 34klasopracownie, halę sportową z zapleczem sportowym oraz małą salę gimnastyczną. Klasopracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny.  W placówce funkcjonują: biblioteka, świetlica szkolna, stołówka. Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Posiada 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Świetlica szkolna dysponuje czterema pomieszczeniami dydaktycznymi. W szkole działa Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Ekologów, Szkolny Klub Europejski, liczne koła zainteresowań. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się inspirowane przez nauczycieli akcje charytatywne: „Serce pod choinkę”, „Pomóż koleżance i koledze”, „Nie bądź obojętny – podziel się z innymi”, „Pomagajmy sobie nawzajem”, „I Ty możesz pomóc”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W szkole działa Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Cyklicznie odbywają się akcje: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Stop! Mikołaj na drodze” i „Szkolny tydzień BRD”. W placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne z rewalidacji, surdopedagogiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej i zajęcia terapeutyczne. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu to szkoła, która zapewnia uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój, zapewnia im bezpieczeństwo, wdraża do samodzielności, propaguje zdrowy styl życia, bez nałogów i agresji.

 

Free Joomla! templates by Engine Templates