Panorama2.jpg
 

Informacje

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 23.10.2020 r. od  poniedziałku tj. 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas  IV - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Nauczanie zdalne z uczniami prowadzą nauczyciele z sal lekcyjnych z obydwu budynków  przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg dotychczas obowiązującego planu zajęć.

Oddziały przedszkolne, oddział specjalny oraz klasy I - III funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizują nauczanie stacjonarne  po uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

Ponadto informuję, że świetlice szkolne i biblioteki w obydwu budynkach będą funkcjonowały bez zmian.

Jednocześnie przypominam, że dzień 30.10.2020 r. (piątek) i dzień 02.11.2020 r. (poniedziałek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica zapewnia  dzieciom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Wargacka

 

 

 

Nauka zdalna w klasach IV-VIII

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada 2020 r. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH
RODZICÓW I UCZNIÓW KL. II i III

Informuję, że została powołana Komisja Kwalifikacyjna rekrutująca uczniów do zajęć pozalekcyjnych „Gramy w Ręczną” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu w następującym składzie:

1. Dorota Chołuj-Borowiecka - przewodnicząca, z-ca dyrektora szkoły

2. Michał Jakóbczyk - nauczyciel WF

3. Krzysztof Oczkowski - nauczyciel WF

4. Marcin Stępień - nauczyciel WF

        Komisja rozpocznie pracę od 20.10. 2020 r. zakończy pracę 22.10.2020 r.

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone w dniach 20.10.2020 r.( wtorek), 21.10.2020 r.(środa), 22.10.2020 r. (czwartek) w szkole w godzinach od 10.00 do 14.00.

Lista uczniów zakwalifikowanych do programu „GRAMY W RĘCZNĄ” zostanie podana do wiadomości zainteresowanym Rodzicom drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny Librus w dniu 26.10.2020 r. od godziny 12.00.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Wargacka

                                                  

Informacja dla Rodziców i Uczniów kl. II i III

InformujęPaństwa, że nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu

 „GRAMY W RĘCZNĄ”

Cele programu:

-zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej,

-podnoszenie sprawności fizycznej najmłodszych uczniów,

-wykorzystanie walorów piłki ręcznej jako pozytywnego wzorca zachowań społecznych i postaw prozdrowotnych,

-zapobieganie negatywnym skutkom braku właściwego zagospodarowania czasu  wolnego dzieci.

    W programie może wziąć udział maksymalnie 40 uczestników. 

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach liczących do 20 uczestników.

Podczas kwalifikacji uczniów brana będzie pod uwagę zmianowość pracy szkoły.

Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie prowadzona będzie:

 od 12.10.2020 r. do 15.10. 2020 r.

Zasady rekrutacji:

-uczęszczanie dziecka do klasy drugiej lub trzeciej,

-złożenie w wyznaczonym terminie u wychowawcy poprawnie wypełnionej przez rodziców/ prawnych opiekunów  zgody na udział w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych,

-przejawianie zainteresowań sportem,

-stan zdrowia dziecka pozwalający na udział w zajęciach sportowych,

-opinia wychowawcy klasy.

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc przeprowadzony zostanie test sprawności ogólnej zgodnie z przyjętym Regulaminem uczestnictwa  „Gramy w ręczną”. Będą to wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej rekomendowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. tj. bieg na 50 m (szybkość), skok w dal z miejsca (moc), bieg wahadłowy 4x10m (zwinność).

Rekrutację przeprowadzać będzie powołana przez Dyrektora Szkoły -Szkolna Komisja Kwalifikacyjna. Lista uczniów zakwalifikowanych do programu „GRAMY W RĘCZNĄ” zostanie podana do wiadomości zainteresowanych drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Uczestników programu „Gramy w ręczna” obowiązuje Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego MEN, GIS, MZ.                                                                                                                                            

Dyrektor szkoły

                                                                                                   Elżbieta Wargacka

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Informacja dla uczniów i rodziców klas II i III

 

„Gramy w Ręczną”- projekt organizowany
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

    Informujemy Państwa, że nasza szkoła ubiega się o możliwość przystąpienia do ogólnopolskiego projektu „Gramy w Ręczną”.
     Bezpośrednimi uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas drugich i trzecich uczęszczający do naszej szkoły, a także zgodnie z założeniami projektu uczniowie spoza jednostki, w której projekt będzie realizowany.
   Nabór uczestników odbędzie się zgodnie z zasadami rekrutacji po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w projekcie, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Wargacka

 

HARMONOGRAM PRZYWOZU UCZNIÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWOLENIU

W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 7

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021   obowiązuje od 08.09.2020 r.

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY PRZYJAZDU

GODZINY PRZYJAZDU

GODZINY PRZYJAZDU

MOSTKI

6:50

 

8:50

PAŁKI

6:55

 

8:55

SOSNOWICA

7:00

 

9:10

OSINY

7:15

 

9:15

PSP w Zwoleniu

ul. LUDOWA

7:20

7:15

9:20

PSP w Zwoleniu

ul. KOŚCIELNA

7:25

7:20

 

KOSZARY

 

6:45

 

LINÓW(800m do drogi do Poręby)

 

6.55

 

PODZAGAJNIK

 

6:55

 

OSTROWY

 

6:55

 

NIWKI (od Linowa)

 

7:43

9:30

JEDLANKA

 

7:20

9:35

ul. PERZYNY

 

7:20

9:40

ZIELONKA NOWA

6:45

9:03

 

ZIELONKA STARA

6:55

9:00

 

GRABÓW

6:50

9:05

 

WIŚLANA

7:00

   

UL. CHOPINA

7:03

   

PSP ZWOLEŃ
budynek przy                         ul. Kościelnej

7:05

9:30

 

PSP ZWOLEŃ
budynek przy ul. Ludowej

7:10

9:35

 

ŁUGI

7:20

9:10

 

MICHALIN

7:25

   

MIECZYSŁAWÓW

7:27

9:15

 

CYGANÓWKA

7:30

9:20

 

ATALIN

7:30

9:20

 

UL. PUŁAWSKA

7:35

9:25

 

 

HARMONOGRAM ODWOZU UCZNIÓW

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWOLENIU

W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 7

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 obowiązuje od 08.09.2020 r. 

 

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY ODWOZU

GODZINY ODWOZU

GODZINY ODWOZU

PSP ZWOLEŃ

12.35

14.20

15.20

ZIELONKA NOWA

13:10

14:55

15:50

ZIELONKA STARA

12:25

15:00

15:50

MICHALIN

12:50

14:37

15:37

MIECZYSŁAWÓW

12:50

14:35

15:35

CYGANÓWKA

12:45

14:35

15:35

ATALIN

12:40

14:30

15:30

ul. PUŁAWSKA

12:37

14:25

15:25

OSINY

 

14:25

15:25

SOSNOWICA

 

14:32

15:30

PAŁKI

 

14:40

15:35

MOSTKI

 

14:43

15:45

PODZAGAJNIK
uczniowie z tej miejscowości przesiadają się do autobusu na ul. Ludowej przy PSP w Zwoleniu  OSTROWY  uczniowie                   z tej miejscowości przesiadają się do autobusu na ul. Ludowej przy PSP w Zwoleniu

   

15:30

15:25

LINÓW

uczniowie z tej miejscowości przesiadają się do autobusu na ul. Ludowej przy PSP w Zwoleniu

   

15:40

 

Harmonogram przywozu i odwozu uczniów może ulec zmianie.

                                                                                         Kierownik świetlicy

                                                                                                Marzena Bojska

 

Harmonogram przywozu uczniów

 do Publicznej Szkoły  Podstawowej  im. W. Jagiełły w Zwoleniu

 w roku szkolnym 2020/2021

od dnia 07.09.2020 r.                                               budynek ul. Ludowa 35

 

Miejscowość

Godzina

Godzina

Osiny

7.15

9.15

Sosnowica

7.00

9.10

Pałki

6.55

8.55

Mostki

6.50

8.50

ul. Puławska

7.35

9.25

ul. Sienkiewicza

7.15

9.20

Zielonka Stara

7.00

8.55

Zielonka Nowa

7.05

9.05

Mieczysławów

7.25

9.15

Cyganówka

7.30

9.17

Atalin

7.30

9.20

Grabów

7.10

9.05

ul. Kopernika

 

9.25

Podzagajnik/ Ostrowy

6.55

9.05

Linów w kierunku

Poręba

6.55

9.07

    Linów w kierunku Koszar

6.50

9.09

Linów/Niwki

7.00

9.06

Koszary

6.45

9.10

Jedlanka

7.20

9.35

Niwki

7.10

9.30

ul. Perzyny

7.20

9.40

Droga Czerska

7.05

 

 

 

Harmonogram odwozu uczniów

z Publicznej Szkoły Podstawowej  im. W. Jagiełły w Zwoleniu

w roku szkolnym 2020/2021

                          od dnia. 07.09.2020 r.                                 budynek ul. Ludowa 35

 

Miejscowość

Godzina

Godzina

Godzina

PSP Zwoleń

12.30

14.20

15.15

Osiny

 

14.25

15.25

Sosnowica

 

14.32

15.30

Pałki

 

14.40

15.35

Mostki

 

14.43

15.45

ul. Puławska

12.35

14.25

15.25

ul. Sienkiewicza

12.35

 

15.50

Zielonka Stara

13.00

15.00

15.50

Zielonka Nowa

13.10

14.55

15.50

Grabów

 

14.50

15.45

Mieczysławów

12.50

14.35

15.35

Cyganówka

12.45

14.35

15.35

Atalin

12.40

14.30

15.30

Podzagajnik

12.45

 

15.30

Podzagajnik/

Ostrowy

 

 

15.25

Linów

12.55

 

15.33

Linów w kierunku

Poręba

 

 

15.36

L  Linów w kierunku Koszar

 

 

15.40

Koszary

12.40

 

15.45

Jedlanka

12.50

 

15.35

Niwki

12.45

 

15.30

Podzagajnik- Droga Czerska

 

 

15.25

ul. Perzyny

12.50

 

15.40


       Harmonogram przywozu i odwozu uczniów z budynku szkoły  ul. Kościelna 7 zostanie zamieszczony w dn. 07.09.2020 r.

Proszę zainteresowanych Rodziców dowozami i odwozami uczniów do szkoły  o przekazanie informacji zwrotnej za pomocą e-dziennika Librus.

                                                                                                 Kierownik świetlicy

                                                                                                       Marzena Bojska

 

Informacja dla rodziców i uczniów korzystających ze

świetlicy szkolnej

 

W czasie pandemii w związku z reżimem sanitarnym i wytycznymi MEN, MZ  i GIS proszę rodziców o pilny kontakt z kierownikiem świetlicy w sprawie określenia szczegółowych godzin przebywania dziecka/ucznia w świetlicy szkolnej.

          W celu usprawnienia organizacji pracy świetlicy, informuję ponadto, że codziennie w godzinach  od 15.30 do 16.00 miejscem odbioru dzieci/uczniów będzie  DUŻA ŚWIETLICA - WEJŚCIE NR 7 - budynek ul. Ludowa.

Dotyczy to dzieci/uczniów przebywających w tym czasie na terenie szkoły.

   Kierownik Świetlicy

Marzena Bojska

Informacja dla Rodziców

 

W roku szkolnym 2020/2021 zapisy na obiady odbywają się telefonicznie.

Numer telefonu 509 746 097

Dyrektor szkoły

Elżbieta Wargacka

Procedury  bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu od 1 września 2020r.

 

     Zapraszamy uczniów i rodziców do zapoznania się z "Procedurami bezpieczeństwa", obowiązującymi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu od 1 września 2020r.

      Z powodu obszerności wyżej wymienionego dokumentu jest on dostępny w postaci pliku tekstowego po kliknięciu w tekst: PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 Informujemy, że przydziały sal mogą ulec zmianie.

                                                                          

 

 

 

 

Wyprawka 5 – latka

Blok: rysunkowy 2 szt., blok techniczny 2 szt., kolorowy rysunkowy 1szt., techniczny kolorowy 1szt.

Zeszyt: w kratkę, 16-kartkowy, czysty 32 kartkowy’

Plastelina 1 szt.

Patyczki.

Kredki ołówkowe, gliniane „Bambino”.

Ołówek, gumka, strugaczka.

Klej w sztyfcie.

Teczka papierowa na prace z gumką 2 szt.

Papier kolorowy zwykły, bibuła 5 kolorów, arkusze szarego i białego papieru.

Książeczka do kolorowania.

Farby plakatowe 12 kolorów, pędzelki o różnej grubości 2 szt.

Codzienne wyposażenie dziecka z oddziału przedszkonego

Plecak dla dziecka

Pojemnik na drugie śniadanie i napój w plastikowym pojemniku.

Mały ręcznik do rąk.

Paczka chusteczek higienicznych.

Mały notesik na zapisywane wiadomości do rodziców.

Piórnik, a w nim kredki ołówkowe, 2 ołówki, strugaczka, gumka.

Obuwie zmienne na jasnej podeszwie (w worku) pozostawiane w szatni.

Wszystkie przybory szkolne i wyposażenie plecaka należy czytelnie podpisane.

Materiały edukacyjne:

Dla dzieci 5-letnich

„Kolorowy start”  - zestaw różowy - Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo MAC.

Wyprawka 6 – latka

Blok: rysunkowy 2 szt., blok techniczny 2 szt., kolorowy rysunkowy 1szt., techniczny kolorowy 1szt.

Zeszyt: w trzy, kolorowe linie, w kratkę 16-kartkowy, czysty 32 kartkowy’

Plastelina 1 szt.

Patyczki.

Kredki ołówkowe, gliniane „Bambino”.

Ołówek, gumka, strugaczka.

Klej w sztyfcie.

Teczka papierowa na prace z gumką 2 szt.

Papier kolorowy zwykły, bibuła 5 kolorów, arkusze szarego i białego papieru.

Książeczka do kolorowania.

Farby plakatowe 12 kolorów, pędzelki o różnej grubości 2 szt.

Codzienne wyposażenie dziecka z oddziału przedszkonego

Plecak dla dziecka

Pojemnik na drugie śniadanie i napój w plastikowym pojemniku.

Mały ręcznik do rąk.

Paczka chusteczek higienicznych.

Mały notesik na zapisywane wiadomości do rodziców.

Piórnik, a w nim kredki ołówkowe, 2 ołówki, strugaczka, gumka.

Obuwie zmienne na jasnej podeszwie (w worku) pozostawiane w szatni.

Wszystkie przybory szkolne i wyposażenie plecaka należy czytelnie podpisane.

Materiały edukacyjne:

Dla dzieci 6- letnich

„Kolorowy start z plusem” – zestaw niebieski - Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo MAC

 

 

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

 

   Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

3. Zachować bezpieczną odległość. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych: (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikatkrajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niedogotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowań grypopodobnych rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

W przypadku wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Kontakt do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu

ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń

sekretariat: tel./fax: 48 676 23 12

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ważne linki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja

Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=bO2swTJBj0s&feature=emb_title

 

Gmina Zwoleń ogłasza nabór do projektu „Maluchy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zwoleń poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w infrastrukturze

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu (1 oddział).

W projekcie mogą wziąć udział:

- dzieci w wieku przedszkolnym,

- dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Zwoleń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu, Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, pokój 47 oraz 
w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu.

 

Jubileusz 50-lecia

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

List otwarty

Szanowni Państwo,

Uroczyste obchody 50-lecia naszej szkoły odbyły się 26 listopada 2015 roku. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które chcielibyśmy przywołać w Państwa pamięci. W związku z tym zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami informacjami z lat spędzonych w murach tej szkoły. Jeśli Państwo posiadają fotografie lub inne pamiątki nawiązujące do szkolnych lat, prosimy o podzielenie się tymi wspomnieniami. Wdzięczni będą nauczyciele, rodzice i uczniowie. Jesteśmy przekonani, że przyczynią się one do wzbogacenia obchodów jubileuszu naszej szkoły.

Dyrektor szkoły

 

Harmonogram przywozu uczniów

 do Publicznej Szkoly  Podstawowej  im. W. Jagiełły w Zwoleniu

 w roku szkolnym 2020/2021

od dnia 07.09.2020 r.                                               budynek ul. Ludowa 35

 

Miejscowość

Godzina

Godzina

Osiny

7.15

9.15

Sosnowica

7.00

9.10

Pałki

6.55

8.55

Mostki

6.50

8.50

ul. Puławska

7.35

9.25

ul. Sienkiewicza

7.15

9.20

Zielonka Stara

7.00

8.55

Zielonka Nowa

7.05

9.05

Mieczysławów

7.25

9.15

Cyganówka

7.30

9.17

Atalin

7.30

9.20

Grabów

7.10

9.05

ul. Kopernika

 

9.25

Podzagajnik/ Ostrowy

6.55

9.05

Linów w kierunku

Poręba

6.55

9.07

L  Linów w kierunku Koszar

6.50

9.09

Linów/Niwki

7.00

9.06

Koszary

6.45

9.10

Jedlanka

7.20

9.35

Niwki

7.10

9.30

ul. Perzyny

7.20

9.40

Droga Czerska

7.05

 

 

 

 

 

Harmonogram odwozu uczniów

z Publicznej Szkoły Podstawowej  im. W. Jagiełły w Zwoleniu

w roku szkolnym 2020/2021

                          od dnia. 07.09.2020 r.                                 budynek ul. Ludowa 35

 

Miejscowość

Godzina

Godzina

Godzina

PSP Zwoleń

12.30

14.20

15.15

Osiny

 

14.25

15.25

Sosnowica

 

14.32

15.30

Pałki

 

14.40

15.35

Mostki

 

14.43

15.45

ul. Puławska

12.35

14.25

15.25

ul. Sienkiewicza

12.35

 

15.50

Zielonka Stara

13.00

15.00

15.50

Zielonka Nowa

13.10

14.55

15.50

Grabów

 

14.50

15.45

Mieczysławów

12.50

14.35

15.35

Cyganówka

12.45

14.35

15.35

Atalin

12.40

14.30

15.30

Podzagajnik

12.45

 

15.30

Podzagajnik/

Ostrowy

 

 

15.25

Linów

12.55

 

15.33

Linów w kierunku

Poręba

 

 

15.36

L  Linów w kierunku Koszar

 

 

15.40

Koszary

12.40

 

15.45

Jedlanka

12.50

 

15.35

Niwki

12.45

 

15.30

Podzagajnik- Droga Czerska

 

 

15.25

ul. Perzyny

12.50

 

15.40

 

 

 

 

 

Harmonogram przywozu i odwozu uczniów z budynku szkoły  ul. Kościelna 7 zostanie zamieszczony w dn. 07.09.2020 r.

Proszę zainteresowanych Rodziców dowozami i odwozami uczniów do szkoły                            o przekazanie informacji zwrotnej za pomocą e-dziennika Librus.

                                                                                                 Kierownik świetlicy

                                                                                                       Marzena Bojska

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców i Uczniów kl. II i III

InformujęPaństwa, że nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu

 „GRAMY W RĘCZNĄ”

Cele programu:

- zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej,

- podnoszenie sprawności fizycznej najmłodszych uczniów,

- wykorzystanie walorów piłki ręcznej jako pozytywnego wzorca zachowań społecznych i postaw prozdrowotnych,

- zapobieganie negatywnym skutkom braku właściwego zagospodarowania czasu  wolnego dzieci.

    W programie może wziąć udział maksymalnie 40 uczestników. 

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach liczących do 20 uczestników.

Podczas kwalifikacji uczniów brana będzie pod uwagę zmianowość pracy szkoły.

Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie prowadzona będzie:

 od 12.10.2020 r. do 15.10. 2020 r.

Zasady rekrutacji:

·        uczęszczanie dziecka do klasy drugiej lub trzeciej,

·        złożenie w wyznaczonym terminie u wychowawcy poprawnie wypełnionej przez rodziców/ prawnych opiekunów  zgody na udział w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych,

·        przejawianie zainteresowań sportem,

·        stan zdrowia dziecka pozwalający na udział w zajęciach sportowych,

·        opinia wychowawcy klasy.

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc przeprowadzony zostanie test sprawności ogólnej zgodnie z przyjetym Regulaminem uczestnictwa  „Gramy w ręczną”. Będą to wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej rekomendowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. tj. bieg na 50 m (szybkość), skok w dal z miejsca (moc), bieg wahadłowy 4x10m (zwinność).

Rekrutację przeprowadzać będzie powołana przez Dyrektora Szkoły -Szkolna Komisja Kwalifikacyjna. Lista uczniów zakwalifikowanych do programu „GRAMY W RĘCZNĄ” zostanie podana do wiadomości zainteresowanych drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Uczestników programu „Gramy w ręczna” obowiązuje Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego MEN, GIS, MZ.                                                                                                                                           

 

Dyrektor szkoły

                                                                                                             Elżbieta Wargacka

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise