Panorama3.jpg
 

Kształcenie na odległość

 


 

Zwoleń, dn. 16.04.2021 r.

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

 Publicznej Szkoły Podstawowej

im Wł. Jagiełły w Zwoleniu

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz.701) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19  informuję, że od  poniedziałku tj. od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r.  zostaje przywrócona stacjonarna działalność oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Wejścia do budynku zostały oznaczone i prosimy  o przestrzeganie ustalonego harmonogramu.

Wejście nr 2 - oddziały przedszkolne: 0b, 0c, 0d, 0e;                                    

Wejście nr 3 - oddział przedszkolny 0a;                                                     

Wejście nr 7 – oddział przedszkolny -  5-latki;                                             

Wejście nr 9 – oddział przedszkolny – 3, 4, 5-latki.

Uczniowie klas I-VIII  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu  nadal będą uczyć się w trybie zdalnym.

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik na odległość z uczniami prowadzą nauczyciele z sal lekcyjnych z obydwu budynków  przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg dotychczas obowiązującego planu zajęć lekcyjnych.

Uczniowie klas ósmych, mają możliwość indywidualnych lub w małych grupach konsultacji z nauczycielami. Konsultacje odbywają się w szkole po uzgodnieniu z rodzicami.

Pedagodzy szkolni w miarę potrzeb i możliwości będą udzielali wsparcia uczniom i rodzicom.

Ponadto informuję, że  biblioteki będą funkcjonowały bez zmian.

Oddział specjalny  funkcjonuje na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizują nauczanie stacjonarne w szkole według planu uzgodnionego z rodzicami ucznia. 

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują inne zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19,  umożliwiamy - na wniosek rodziców -  opiekę i realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

       Proszę o przestrzeganie zasad MEiN, MZ i GIS.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor Szkoły

 

 

 

  

Zasady bezpieczeństwa w zajęciach w nauczaniu zdalnym

Oto 10 najważniejszych zasad, które pozwolą nauczycielom stworzyć warunki do nauki online.

 

Zasada 1.

Poznanie możliwości technologicznych uczniów oraz zasoby, jakimi dysponują (sprzęt, Internet, możliwości lokalowe, sytuacja rodzinna).

Zasada 2.

Zaplanowanie i właściwa organizacja nauki zdalnej.

Zasada 3.

Zbudowanie właściwych relacji z uczniami. Ustalenie sposobów komunikacji z uczniami.

Zasada 4.

Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami. Podawanie prostych i jasnych sposobów komunikowania się, umożliwiających rodzicom wsparcie własnych dzieci.

Zasada 5.

Budowanie przyjaznej atmosfery. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Zasada 6.

Przestrzeganie planu zajęć ustalonego z uczniami. Stworzenie możliwości kreatywnego   uczestniczenia w zajęciach i możliwości twórczego działania uczniów.

Zasada 7.

Ocenianie uczniów zgodne z ocenianiem zawartym w Statucie szkoły.

Zasada 8.

Uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów.

Zasada 9.

Współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się doświadczeniem.

Zasada 10.

Dbanie o siebie i innych oraz wspieranie się.

Pedagog szkolny

 

 

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej

im Wł. Jagiełły w Zwoleniu

 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.11.2020 r. od poniedziałku tj. 30.11.2020 r. do 03.01.2021 r. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I - VIII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu. Ponadto informuję, że zimowa przerwa świąteczna będzie trwać od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zajęcia edukacji zdalnej prowadzone będą na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi z oddziałów przedszkolnych kontynuują nauczanie stacjonarne w szkole. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica szkolna pełni dyżur.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. (DZ.U. Poz.2111) ferie zimowe na terenie całego kraju trwają od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.01.2021 r.

Dyrektor szkoły:

Elżbieta Wargacka

 

 

 

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im Wł. Jagiełły w Zwoleniu

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 04.11.2020 r. od poniedziałku tj. 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III, a także zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.

Uczniowie klas ósmych po uzgodnieniu, mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami lub w małych grupach do 5 osób.

Nauczanie zdalne z uczniami prowadzą nauczyciele z sal lekcyjnych z obydwu budynków przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg. dotychczas obowiązującego planu zajęć. Ponadto informuję, że biblioteki będą funkcjonowały bez zmian.

Oddziały przedszkolne i oddział specjalny funkcjonują na dotychczasowych zasadach zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizują nauczanie stacjonarne w szkole według planu uzgodnionego z rodzicami ucznia. Informuję zainteresowanych rodziców, że stołówka szkolna zapewnia dożywianie.

Szkoła w dniach od 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej, a w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID- 19.

Przywóz i odwóz dzieci odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym rozkładem.

Elżbieta Wargacka

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 23.10.2020 r. od  poniedziałku tj. 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas  IV - VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu. 

Nauczanie zdalne z uczniami prowadzą nauczyciele z sal lekcyjnych z obydwu budynków  przy ul. Ludowej i przy ul. Kościelnej wg dotychczas obowiązującego planu zajęć. 

Oddziały przedszkolne, oddział specjalny oraz klasy I - III funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizują nauczanie stacjonarne  po uzgodnieniu z rodzicami ucznia. 

Ponadto informuję, że świetlice szkolne i biblioteki w obydwu budynkach będą funkcjonowały bez zmian. 

Jednocześnie przypominam, że dzień 30.10.2020 r. (piątek) i dzień 02.11.2020 r. (poniedziałek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica zapewnia  dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

Elżbieta Wargacka 

Dyrektor szkoły

 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise