Panorama3.jpg
 

Szkolny Klub Ekologów

 

Szkolny Klub  Ekologów działa od roku szkolnego 1994/95.
Zajęcia odbywają  się w formie zajęć pozalekcyjnych.

Opiekę nad Klubem sprawują:

w klasach 4-6 – Urszula Podsiadła, Joanna Mikulska, Bożena Tatak, Teresa Grzybowska,

w klasach 0-3 – Bożena Cieloch, Agnieszka Smolarczyk, Liliana Wieczorek.

 

Rok szkolny 2016/2017 

Rok szkolny 2015/2016

 

 

Szkolny Klub Ekologów

„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego
na pozór niewielkiego działania,
zależy od każdego z nas”

Florian Plit 

Misja

 

Rozwój cywilizacyjny społeczeństw jest związany z wykorzystaniem dostępnych zasobów naturalnych, osiągnięć nauki i postępem technologii. Ma to bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego oraz stan naszego zdrowia. Dostrzeżenie przez ludzi konsekwencji wynikających z nieracjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, brakiem troski o otaczającą nas przyrodę uświadamia nam konieczność wprowadzenia zmian przede wszystkim w myśleniu młodego człowieka. Niezbędnym warunkiem w osiąganiu tego celu jest edukacja ekologiczna.

Edukacja ekologiczna stanowi ważny element przystosowania człowieka do środowiska, w którym żyje.

Zadania, jakie postawiliśmy sobie w działalności Szkolnego Klubu Ekologa, to ukazywanie zagrożeń stanu środowiska przyrodniczego, przekazania wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Wiemy, że o pozytywnych jej efektach decyduje forma przekazu oraz treści dostosowane do uczniów. Aby zaowocowała proekologicznymi postawami musi być prowadzona od najmłodszych lat. Chcemy by edukacja ekologiczna kształtowała postawy: poczucia moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, gotowość uczestniczenia w działaniach ochronnych na jego rzecz i przekazywania wartości sprzyjających przyrodzie. Nie ograniczamy się jedynie do przekazywania wiadomości niezbędnych do zrozumienia, jak funkcjonuje świat przyrody ożywionej i nieożywionej. My nauczyciele chcemy wzbudzić dzieciach i młodzieży chęci do aktywnego działania na rzecz ochrony i regeneracji środowiska. Jej podstawowe cele to uświadomienie, że wszyscy mamy wpływ na środowisko, każdy z nas jest odpowiedzialny za obecny i przyszły stan środowiska oraz zdrowie każdego człowieka uzależnione jest od jakości środowiska naturalnego.

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa wielkiego miłośnika i bacznego obserwatora przyrody, poety księdza Jana Twardowskiego:

 

„Człowiek żyjący blisko przyrody jest człowiekiem ciekawszym, głębszym, z którym łatwiej się porozumieć, bo jest w nim mniej abstrakcji, dużo zdrowej wrażliwości(…). Myślę, że przez to jest bardzo blisko ludzi”.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE :

- uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;

- dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;

- uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;

- ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;

- poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;

- nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;

- poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody);

- uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;

- poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;

- zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.

 

KLUB EKOLOGA REALIZUJE SWÓJ PROGRAM POPRZEZ:

·         spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami środowiskowymi Zwolenia: leśnikiem z Nadleśnictwa Zwoleń, członkami Polskiego Związku Łowieckiego;

·         wycieczki do sali dydaktycznej w Leśniczówce „Miodne”;

·         Wycieczki: do obiektów ochrony przyrody w okolicach Zwolenia np. Augustów, Pionki, itd.;

·         udział w akcji „Sprzątanie świata”;

·         udział w zbiórce baterii, nakrętek; makulatury, butelek PET;

·         udział w obchodach Dnia Ziemi;

·         udział w konkursach, warsztatach, itp ;

·         uczestnictwo w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego;

·         wystawy  prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej;

·         doświadczenia i eksperymenty, obserwacje;

·         pogadanki, prelekcje;

·         wywiady, ankiety;

·         zajęcia terenowe;

·         metody audiowizualne;

·         współpraca z instytucjami środowiska lokalnego. 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise