Panorama3.jpg
 

Szkolny Klub Ekologów

Szkolny Klub  Ekologów działa od roku szkolnego 1994/95.
Zajęcia odbywają  się w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze
1 lub 2 godzin co dwa tygodnie.

Opiekę nad Klubem sprawują:

w klasach 4-6 – Urszula Podsiadła, Joanna Mikulska, Bożena Tatak, Teresa Grzybowska,

w klasach 0-3 – Bożena Cieloch, Agnieszka Smolarczyk, Liliana Wieczorek.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE :

- uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska najbliższej okolicy;

- dostrzeżenie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;

- uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;

- ukazywanie możliwości współdziałania na rzecz ochrony środowiska;

- poznanie niekorzystnych skutków  integracji człowieka w środowisko przyrodnicze;

- nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku;

- poznanie form krajobrazu chronionego w regionie (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody);

- uświadomienie wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia;

- poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu;

- zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.

 

KLUB EKOLOGA REALIZUJE SWÓJ PROGRAM POPRZEZ:

·         spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się zagadnieniami środowiskowymi Zwolenia: leśnikiem z Nadleśnictwa Zwoleń, członkami Polskiego Związku Łowieckiego;

·         wycieczki do sali dydaktycznej w Leśniczówce „Miodne”;

·         Wycieczki: do obiektów ochrony przyrody w okolicach Zwolenia np. Augustów, Pionki, itd.;

·         udział w akcji „Sprzątanie świata”;

·         udział w zbiórce baterii, nakrętek; makulatury, butelek PET;

·         udział w obchodach Dnia Ziemi;

·         udział w konkursach, warsztatach, itp ;

·         uczestnictwo w pracach użytecznych na rzecz szkoły i lokalnego środowiska przyrodniczego;

·         wystawy  prac uczniowskich o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej;

·         doświadczenia i eksperymenty, obserwacje;

·         pogadanki, prelekcje;

·         wywiady, ankiety;

·         zajęcia terenowe;

·         metody audiowizualne;

·         współpraca z instytucjami środowiska lokalnego. 

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise