Panorama2.jpg

 

 

Procedury bezpieczeństwa - aktualizacja (233 KB , PDF)

 

 

***************************************************

 

Zasady bezpieczeństwa w zajęciach w nauczaniu zdalnymOto 10 najważniejszych zasad, które pozwolą nauczycielom stworzyć warunki do nauki online.

 

Zasada 1.

Poznanie możliwości technologicznych uczniów oraz zasoby, jakimi dysponują (sprzęt, Internet, możliwości lokalowe, sytuacja rodzinna).

 

Zasada 2.
Zaplanowanie i właściwa organizacja nauki zdalnej.

Zasada 3.

Zbudowanie właściwych relacji z uczniami. Ustalenie sposobów komunikacji z uczniami.

Zasada 4 .
Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami. Podawanie prostych i jasnych sposobów komunikowania się, umożliwiających rodzicom wsparcie własnych dzieci.

Zasada 5.
Budowanie przyjaznej atmosfery. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Zasada 6.

Przestrzeganie planu zajęć ustalonego z uczniami. Stworzenie możliwości kreatywnego uczestniczenia w zajęciach i możliwości twórczego działania uczniów.

Zasada 7.

Ocenianie uczniów zgodne z ocenianiem zawartym w Statucie szkoły.

 

Zasada 8.

Uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów.

Zasada 9.
Współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się doświadczeniem.

Zasada 10.

Dbanie o siebie i innych oraz wspieranie się.

 

Pedagog szkolny

 

 

**************************************************************

 

 

Procedury bezpieczeństwa (336 KB, PDF)

 

 

**************************************************************

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W okresie pandemii obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, które znajdują się poniżej. Proszę o zapoznanie się z nimi i postępowanie zgodnie z wytycznymi.

Elżbieta Wargacka – Dyrektor szkoły

broszura jak skutecznie myć ręce

 

broszura jak skutecznie dezynfekować ręce

 

 

broszura jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę

 

 

broszura jak prawidłowo nakładać i zdejmować rękawiczki

Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych

1. Warunki sanitarne

1) W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2) W razie niezbędnej potrzeby w szkole zapewnia się środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.

3) Wszystkich pracowników, w szczególności przed zajęciami i podczas ich trwania obowiązuje:

a) higiena rąk (mycie i dezynfekcja),

b) higiena dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę
do zamkniętego kosza i umyć ręce).

4) Zasady, o których mowa w pkt 3 lit a, b obowiązują:

a) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

c) po usunięciu środków ochrony osobistej.

5) Zaleca się, aby nie nosić biżuterii na terenie szkoły – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

6) W budynku szkoły zapewnione są środki czystości (mydło, ręczniki papierowe), a przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji.

7) W miarę możliwości osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

8) Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

9) W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się jeden specjalnie zamykany i opisany kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej”.

10) Pracownicy oraz uczniowie wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej
do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

11) Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są jako środki dydaktyczne.

12) Podczas zajęć obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

13) Nauczyciele prowadzący zajęcia informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazują im wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

14) Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć.

15) Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np. biurek i stolików/ławek, klawiatur
i myszek, włączników świateł.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.

16) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłocznie podjąć kroki, mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

17) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu, powiadamiając pracodawcę, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

18) Zaleca się, aby każdy pracownik na bieżąco śledził informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

19) W przypadku wystąpienia u nauczyciela niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

20) Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

21) W przypadku zdarzenia, o którym mowa w pkt 20, należy niezwłocznie ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie ze szkolnymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

22) Dyrektor szkoły tworzy listę osób, które miały kontakt bezpośredni z pracownikiem, o którym mowa w pkt 20. Lista zawiera imiona i nazwiska osób oraz datę zajęć (kontaktu) z pracownikiem a także numery telefonu rodziców uczniów, którzy mieli kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem koronawirusem.

23) W przypadku zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, należy się do nich stosować oraz ustalić, czy jest zasadne, aby wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

2. W zakresie organizacji szkoły:

1) Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna
do zapewnienia realizacji zajęć. Przed wejściem do budynku szkoły oraz na stronie internetowej zamieszcza się komunikat o treści:

KOMUNIKAT

„Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć.”

2) W miejscu widocznym przy wejściu do szkoły zamieszcza się informację skierowaną
do rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.

„Szanowni Rodzice,

uprasza się, aby w razie stwierdzenia u dziecka lub rodzica niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Dbajmy o zdrowie własne i innych!”

3) W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

4) Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej jest możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. W przypadku pracowników zgoda ma formę ustną a w przypadku rodziców uczniów ustną lub przesłaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5) Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły są zobowiązane do dezynfekowania rąk. Przy wejściu głównym dostępny jest płyn dezynfekujący.

6) W przypadku złego samopoczucia dzieci i młodzieży, nauczyciel prowadzący zajęcia
lub dyrektor szkoły albo pracownik sekretariatu niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców.

7) W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor szkoły lub nauczyciel prosi o pomoc policję, a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia ucznia, wzywa się pogotowie.

8) Wszystkim pracownikom zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

3. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami obowiązują następujące zasady:

1) Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą, uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

2) Na zajęciach może przebywać jeden uczestnik.

3) W przypadku zajęć grupowych, grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie, nieprzekraczającym 4 uczniów.

4) Liczba uczestników zajęć jest dostosowana do wielkości sali – minimalna przestrzeń
do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

5) Zaleca się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników). Czynności te wykonują pracownicy obsługi podczas przerw pomiędzy zajęciami.

6) Nauczyciele lub inne osoby prowadzące zajęcia informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

7) Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

8) Sale, w których przebywają dzieci wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

9) W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Procedura organizacji zajęć i konsultacji w szkole podstawowej

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. Zgoda ma formę pisemną.

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia.

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory muszą być podpisane.

9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639). Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Czynności te wykonują pracownicy obsługi.

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi.

12. Przerwy mogą być zorganizowane dla każdej grupy uczniów, biorących udział w konsultacjach, w innym czasie.

13. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

17. W szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczek, innych wyjść poza teren szkoły).

19. Nauczyciele przypominają uczniom, aby nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

20. Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni:

1) Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

2) Przed rozpoczęciem zajęć i konsultacji oraz w trakcie przerw w szatni organizuje się dyżury nauczycieli. Jeśli ze względów organizacyjnych lub kadrowych nie ma takiej możliwości, opiekę sprawuje szatniarz.

3) Szatniarz monitoruje liczbę osób korzystających w boksów w tym samym czasie.

4) Po zakończonych zajęciach i konsultacjach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i konsultacje z zachowaniem odstępu 1,5m.

5) W jednym czasie nie powinno korzystać z szatni więcej niż dwie grupy, w przypadku konsultacji grupowych i zajęć w klasach I - III.

6) W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy uczniów.

7) Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.

8) Do boksu uczniowie wchodzą pojedynczo. Możliwa jest większa liczba uczniów korzystających z danego boksu, o ile zastaje zachowana bezpieczna odległość pomiędzy uczniami.

9) Po zakończonych konsultacjach, w drodze do szatni oraz w pomieszczeniu szatni, uczniowie mogą nałożyć maseczki ochronne. Wówczas osób przebywających w boksie może być więcej.

10) W szatni nie powinni przebywać rodzice.

21. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Harmonogram pracy świetlicy podaje się do wiadomości na stronie internetowej oraz wywiesza na terenie szkoły w miejscu dostępnym dla uczniów i rodziców.

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby i możliwości mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

23. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

25. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

26. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

27. Wejścia na teren szkoły powinny być monitorowane przez pracowników obsługi a w razie możliwości także przez nauczycieli dyżurujących.

28. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

29. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 m. W tym celu przed budynkiem szkoły wywiesza się komunikat o treści:

KOMUNIKAT

„OSOBY ODBIERAJĄCE UCZNIÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO OCZEKIWANIA NA NICH PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY, Z ZACHOWANIEM ODSTĘPU 2 METRÓW. DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ!”

30. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń przebywa w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.

31. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. W tym celu przy wejściu głównym zamieszcza się komunikat:

KOMUNIKAT

„W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe.”

32. Wszyscy nauczyciele powinni zadbać o sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.

33. Jeśli szkoła posiada termometr bezdotykowy, dezynfekuje się go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

34. Należy uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia. Temperatura będzie dokonywana przy wejściu i wyjściu dziecka/ucznia do/ze szkoły oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Zgoda może być również przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

35. Jeżeli dziecko/uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do:

a) właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej: 486762312

b) służb medycznych (zakład opieki zdrowotnej): 486762037

c) organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych:

- organ prowadzący Gmina Zwoleń: 486762210

- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu: 483628284

2. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

KOMUNIKAT

„W ZWIAZKU Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA ZDROWIA PRZYPOMINAM WSZYSTKIM OSOBOM WCHODZĄCYM DO SZKOŁY O OBOWIĄZKU DEZYNFEKOWANIA RĄK.”

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Monitorowanie wejść prowadzi pracownik obsługi, który prowadzi rejestr osób wchodzących.

W budynku szkoły wszystkie strefy, które nie są dostępne dla osób z zewnątrz, są opatrzone komunikatem:

KOMUNIKAT

„W ZWIAZKU Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA ZDROWIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA W TEJ STREFIE OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH!”

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie z boiska szkolnego, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

5. Pracownicy obsługi prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu wprowadza się: „Kartę monitorowania codziennych prac porządkowych”.

KARTA MONITOROWANIA CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

Dzień tygodnia

Czystość sal (wskazać numery sal …..)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Ciągi komunikacyjne

§ Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów, włączniki)

godzina

 

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

godzina

czytelny podpis

1.

               

2.

               

3.

               

4.

               

5.

               

6.

               

7.

               

8.

               

9.

               

10.

               

11.

               

12.

               

13.

               

14.

               

15.

               

16.

               

17.

               

18.

               

19.

               

20.

               

21.

               

22.

               

23.

               

24.

               

25.

               

26.

               

27.

               

28.

               

29.

               

30.

               

31.

               


6.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są zobowiązani do zapoznania się z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich zalecanych środków ostrożności.

7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje (plakaty).

9. Wszyscy pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnej dbałości o czystość i dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem toalet i innych pomieszczeń, w których wspólnie przebywają uczniowie.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

4. W miarę możliwości nie angażuje się do wykonywania pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 stosuje się następującą procedurę:

1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren szkoły; powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2) Incydent zgłasza się niezwłocznie dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3) Wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4) Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

5) Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela, także uczniów.

6) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

7) Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

8) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

9) Dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku szkoły, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRACOWNIKA PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE

Dane osoby podejrzanej o zakażenie: …………………………………………..

Data zdarzenia: …………………………………….

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby przebywającej
w sąsiedztwie osoby podejrzanej
o zakażenie

Status
(uczeń, nauczyciel, pracownik administracji, obsługi, rodzic)

Sposób kontaktu (telefon, adres poczty elektronicznej, inny)

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     


10)
Dyrektor szkoły kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań.

11) W przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej procedury, należy stosować się do niej.

6. W sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

a) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 486762312

b) służb medycznych (zakład opieki zdrowotnej): 486762037,38

7. Wszystkim pracownikom zaleca się stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece

1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m).

2. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

3. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących do dezynfekcji”.

4. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.

5. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.

6. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

7. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.

8. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

9. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

10. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

11. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

12. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

13. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

14. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, informacje o maksymalnej liczbie użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

15. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).

16. Ogranicza się ilość osób korzystających z biblioteki, adekwatnie do obowiązujących przepisów.

17. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).

18. Za zgodą dyrektora szkoły można ograniczyć godziny otwarcia biblioteki.

19. Książki podaje nauczyciel biblioteki.

20. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

21. W bibliotece umieszcza się w widocznym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 

Komunikaty

„Szanowni Rodzice, uprasza się, aby w razie stwierdzenia u dziecka lub rodzica niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Dbajmy o zdrowie własne i innych!”

„Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć”

„Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 metrów. Dbajmy o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej!”.

„W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe”.

„W związku z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego oraz ministra zdrowia przypominam wszystkim osobom wchodzącym do szkoły o obowiązku dezynfekowania rąk.”

Nauczycielu

1. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

3. W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów

i podręczników.

4. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

5. Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

6. Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

Uczniu

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Procedury bezpieczeństwa (877 KB, PDF)

 

Free Joomla! templates by Engine Templates